本文へスキップ

Visit A Dental Office Japan has some information of your finest dentist in Japan

以下をご確認下さいクッキーについての同意並び欧州居住者向けプライバシーポリシー

Cookies & GDPR

The Japanese English Dictionary for foreigners in Visit A Dental Office Japan picks up about 2,200 words generally used in medical institutions in Japan, and we express Japanese in alphabetic letters for foreigners to pronounce the Japanese words easily. In this page, there are 50 words from SHINKEI SHITSU NA to SHISHU EN. Do you know what shishu byo is called in English? You could find the meanings of shinri gakusha, shinryo kamoku, shintai sokutei, shinzo hossa, shiretsu kyosei, shiseki jokyo and so on in English.
Please check them when you go to dental offices in Japan.
* They are samples, please study Japanese by yourself.

General Words in madical institutions : shinkei shitsun na →shishu en

nihongo/ Japanese 日本語 English
shinkei shitsu na 神経質な sensitive
shinkei tsu 神経痛 neuralgia
shinkin kosoku 心筋梗塞 myocardial infarction
shinkokyu 深呼吸 deep breath
shinkokyu suru 深呼吸する take a deep breath
shinpi 真皮 dermis
shinri gakusha 心理学者 psychologist
shinryo 診療 diagnosis and treatment
shinryo 診療 medical care
shinryo 診療 medical examination and treatment
shinryo bi 診療日 business day
shinryo jikan 診療時間 consultation hours
shinryo jikan 診療時間 office hours
shinryojo 診療所 clinic
shinryojo 診療所 doctor's office
shinryojo 診療所 medical office
shinryo kamoku 診療科目 clinical depertment
shinryo kamoku 診療科目 hospital depertment
shinryo roku 診療録 chart
shinryo shitsu 診療室 examination room
shinryo shitsu 診療室 treatment room
shinryo suru 診療する look after
shinryo suru 診療する see
shinryo suru 診療する treat
shinsatsu 診察 consultation
shinsatsu 診察 medical examination
shinsatsu ryo 診察料 doctore's fee
shinsatu ken 診察券 clinic ID card
shinsatu ken 診察券 hospital ID card
shinsatu ken 診察券 patient ID card
shinsatsu suru 診察する examine
shinsatsu suru 診察する have a look at
shinsatsu suru 診察する see
shinseiji 新生児 neonate
shinseiji 新生児 new born baby
shniseiji shitsu 新生児室 nursery
shinshin sho 心身症 psychosomatic disease
shintai sokutei 身体測定 body measurement
shinzo 心臓 heart
shinzo geka 心臓外科 cardiosurgery
shinzo geka 心臓外科 heart surgery
shinzo hossa 心臓発作 heart attack
shinzo mahi 心臓マヒ heart attack
shinzo naika 心臓内科 cardiac internal medicine
salt salt
shio mizu 塩水 saltwater
shiretsu 歯列 dentition
shiretsu kyosei 歯列矯正 orthodontics
shiri butt
shiro sho 脂漏症 soborrhea
shiryoku 視力 eye sight
shiryoku 視力 sight
shiryoku 視力 vision
shiseki 歯石 calculus
shiseki 歯石 tartar
shiseki jokyo 歯石除去 scaling
siseki wo toru 歯石をとる scale
shishi 四肢 limbs
shi shinkei 歯神経 dental nerve
shi shinkei 視神経 optic nerve
shi shinkei 視神経 orbital nerve
shishitsu 脂質 fat
shishitsu 脂質 lipid
shishitsu 脂質 lipin
shishu byo 歯周病 gum disease
shishu byo 歯周病 periodontal disease
shishu byo 歯周病 periodontitis
shishu en 歯周炎 periodontosis

Sample Sentences

shinkeishitsu

 • kaidan banashiwo kiiteiru toki niwa, watashitachi wa shinkeishitsu ni natteite, chiisana mono oto demo sesuji ga samuku narimasu.
 • 怪談話を聞いている時には、私達は神経質になり、小さな物音でも背筋が寒くなります。
 • While we are hearing some horror stories, we become sensitive, so small sounds often sent a chill on our backs.

shinkokyu

 • shinkokyu wo shimasho. ochitsuite kudasai.
 • 深呼吸をしましょう。落ち着いて下さい。
 • Let't take a deep breath. Please calm down.

shinryo

 • honjitu yoyaku wa ippai desu. asu no juichiji nara aite imasu. matawa, nagaku omachi itadakereba, sensei ga shinryo no aida ni jikan wo tukuru kotomo dekimasu.
 • 本日の予約はいっぱいです。明日の11時なら空いています。または、長くお待ち頂ければ、診療の間に先生が時間をつくることもできます。
 • Today's schedule is full right now. We have an opening at 11:00 tomorrow. Or you could come soon if wait for hours at our office, the doctor will make a short time between consultations to see you.

shinryo bi

 • shinryo bi wa getsuyo kara kinyo desu. doyo to nichiyo wa oyasumi desu.
 • 診療日は月曜から金曜です。土曜と日曜はお休みです。
 • Our office opens from Monday to Friday, it closes on Saturday and Sunday.

shinryo jikan

 • shinryo jikan wo oshiete kudasai.
 • 診療時間を教えて下さい。
 • Please tell me your office hour.
 • gozen no shinryo jikan wa ku ji kara juni ji sanju pun, gogo wa jugo ji kara juku ji desu.
 • 午前の診療時間は9時から12時30分です。午後は15時から19時です。
 • Our office hour is from 9:00 to 12:30 in the morning, and from 15:00 to 19:00 in the afternoon.
 • shinryojikan wa owari mashta. kono karute wo bekkan no ikkai ni aru kyukyu gairai no uketsuke madoguchi ni motte itte kudasai.
 • 診療時間は終わりました。このカルテを別館の1階にある救急外来の受付窓口まで持って行って下さい。   
 • Now office hour is over. Please take this chart to the reception counter of emergency department on the 1st floor of the annex.

shinsatsu ken

 • shinsatsu ken wo kochira ni irete kudasai. sosite onamae wo yobareru made, okakeni natte omachi kudasai.
 • 診察券をこちらに入れて下さい。そして、お名前を呼ばれるまでおかけになってお待ち下さい。
 • Please put your patient ID card in this box. Then take a seat and wait until you are called.
 • shinsatsu ken wa omochi desuka? shinsatsu niwa, shinsatsu ken ga hituyo desu. owasure deshitara, saihakko itashimasu. saihakko ni wa tesuryo ga kakarimasu. yoroshi desuka?
 • 診察券はお持ちですか?診察には診察券が必要です。お忘れでしたら、再発行いたします。再発行には手数料がかかります。よろしいですか?
 • Do you have your patient ID card? We need the ID to treat you. If you don't, we have to reissue it. To reissue it, we need an extra fee. Can you pay for that?

shinzo hossa

 • kanojo ni au to, mune ga kurushiku naru. shinzo hossa de taore soda.
 • 彼女に会うと胸が苦しくなる。心臓発作で倒れそうだ。
 • When I see her, my chest feels tight. I think I'm going to collapse from a heart attack.

shiryoku

 • shiryoku ga warui desu.
 • 視力が悪いです。
 • I have poor eye sight.
 • anata wa me wo hosomete shinbun wo yonde masu. shiryoku ni nanika mondai ga arimasu ka?
 • アナタは目を細めて新聞を読んでいます。視力に何か問題がありますか?   
 • You are reading newspaper with your eyes slightly open. Do you have any vision problem?

shiseki / shishu byo

 • shiniku kara shukketsu shiteimasu, soreni shiseki mo tamatte imasu.
 • 歯肉から出血しています、それに歯石も溜まっています。
 • There is some bloody discharge from your gums, and you have much tartar on your teeth, too.
 • sonandesu! ha wo migaku tokini haguki kara chi gadeteiru no ha shitteimasu. soreni koshu ga kininari masu. shishu byo desukane?
 • そうなんです!歯を磨く時に歯ぐきから血が出ているのは知っています。それに口臭が気になります。歯周病ですか?
 • Oh, yes! I know my gums bleed when I brush my teeth. And also I worry about my bad breath. Is it periodontal disease, isn't it?
 • okuchi no naka wo misede kudasai. tabako wo suimasuka? okuchi no naka ga shiseki to tabako no yani de ippai desu. zenbu nikochin no tsuita ha desu. koshu wo chiryo suru tame ni tabako wo yameta ho ga ii desu.
 • お口の中を見せて下さい。タバコを吸いますか?歯石とタバコのヤニでイッパイです。全部ニコチンのついた歯です。口臭を治療するために、タバコを止めた方がいいです。   
 • Let me have a look inside your mouth. Do you smoke? There are a lot of tartar and tabacco stains in your mouth. You have all nicotine-stained teeth in your mouth. You had better give up smoking to cure your bad breath.
 • okuchi no naka wo misete kudasai. sai, okuchi wo akete kudasai. shiseki ga ha ni tsuite masu... are, kono ha to ha no aida ni tsuita shiseki no ushiro ni mushiba ga ari masu. aa, migi ue no oku ba no tsume mono no mawari nimo mushiba ga ari masu.
 • お口の中を見せて下さい。さあ、お口を開けて下さい。歯石が歯についてます。。。あれ、この歯と歯の間についている歯石の後ろに虫歯があります。ああ、右上の奥歯の詰め物の周りにも虫歯があります。   
 • Please show me inside your mouth, please open your mouth. Ah, there is some tartar on your teeth... Oh, you have cavities behind the tartar between these two teeth. Oh, there is any another decay around your filling on upper right posterior teeth.

shiseki jokyo

 • shika eiseishi wa, watashi no ha no shiseki jokyo wo shiteiru aidani, okuba ni chiisana mushiba no ana wo mitsuke mashita.
 • 歯科衛生士は、私の歯の歯石除去をしている間に、奥歯に小さな虫歯の穴を見つけました。
 • The dental hygienist found a small cavity hall on my molar while she was scaling my teeth.

shishi

 • kotomotachi to niwa de yukidaruma wo tsukutte ita node shishi ga kajikande shimatte imasu.
 • 子供達と庭で雪だるまを作っていたら、四肢がカジカンデしまいました。   
 • Now my limbs are numb with cold as I have made snowman with my children in the yard.