本文へスキップ

Visit A Dental Office Japan has some information of your finest dentist in Japan

以下をご確認下さいクッキーについての同意並び欧州居住者向けプライバシーポリシー

Cookies & GDPR

The Japanese English Dictionary for foreigners in Visit A Dental Office Japan picks up about 2,200 words generally used in medical institutions in Japan, and we express Japanese in alphabetic letters for foreigners to pronounce the Japanese words easily. In this page, there are 50 words from SHISHUNKI to SHOKO NETSU. Do you know what shisshin is called in English? You could find the meanings of shishu poketto, shiso noro, shitsu dome, shizui en, shodoku yaku, shoka furyo and so on in English.
Please check them when you go to dental offices in Japan.
* They are samples, please study Japanese by yourself.

General Words in madical institutions : shishunki →shoko netsu

nihongo/ Japanese 日本語 English
shishunki 思春期 puberty
shishu poketto 歯周ポケット periodontal pocket
shishu shikkan 歯周疾患 parodontosis
shishu soha 歯周搔爬 subgingival curettage
shiso noro 歯槽膿漏 dentoalveolitis
shiso noro 歯槽膿漏 gingivitis
shiso noro 歯槽膿漏 peridentoclasia
shiso noro 歯槽膿漏 pyorrhea
shiso noro no 歯槽膿漏の pyorrheic
shiso noro no 歯槽膿漏の pyorrheal
shisshin 湿疹 eczema
shisshin 失神 faint
shisshin 失神 syncope
shisshin suru 失神する black out
shisshin suru 失神する faint
shita tongue
shita lower
shitai 肢体 limb
shita ago no tsuki deta 下顎の突き出た underslung
shita kuchibiru 下唇 lower lip
shita mabuta 下瞼 lower lid
shiti シーティー CT
shitsu 歯痛 toothache
shitsu dome 歯痛止め antiodontalgic
shitsumon 質問 question
shiwa plica
shiwa ruga
shizen bunben 自然分娩 natural birth
shizui 歯髄 dental pulp
shizui en 歯髄炎 endodontitis
shizui en 歯髄炎 pulpitis
shniseiji shitsu 新生児室 nursery
shoben 小便 urine
shoboshobo suru ショボショボする bleary
shocho 小腸 small intestine
shodoku 消毒 disinfection
shodoku 消毒 sterilization
shodoku suru 消毒する sterilize
shodoku yaku 消毒薬 disinfectant
shoen kin 小円筋 teres minor
shoen zai 消炎剤 anti-inflammatory
shoho sen 処方箋 prescription
shoho suru 処方する prescribe
shoho yaku 処方薬 prescriptive medicine
sho inshin 小陰唇 labium minor
shojo 症状 condition
shojo 症状 symptom
shoka 消化 digestion
shoka suru 消化する digest
shoka furyo 消化不良 dyspepsia
shoka furyo 消化不良 indigestion
shokaki naike 消化器内科 digestive tract internal medicine
shoka sarenai 消化されない undigested
shoka yaku 消化薬 digestant
shokai 紹介 introducition
shokai 紹介 referral
shokaijo 紹介状 letter of introducition
shokaijo 紹介状 letter of referral
shokai suru 紹介する introduce
shoki 笑気 nitrous oxide
shoko netsu しょうこう熱 scarlet fever

Sample Sentences

shiso noro

 • kare wa hidoi shiso noro dato shitteiru node jibun no koshu ga hidoi koto wo shinpai shiteimasu.
 • 彼はひどい歯槽膿漏だと知っているので、自分の口臭をきにしています。
 • He is worried about his terrible halitosis because he knows he has severe pyorrhea.
 • haguki ga hareteru. shisonoro kana?
 • 歯茎が腫れてる。歯槽膿漏かな?
 • My gum is swollen. Is it pyorrhea?

shisshin

 • natsu ni ooku no nihonjin ga nechusho ni nattari necchusho de memai wo kanji tari shisshin suru nowa ondanka ni kankei ga aru so desu.
 • 夏に多くの日本人が熱中症になったり、熱中症でめまいを感じたり失神するのは、温暖化に関係があるそうです。
 • It is related to the earth warming that many Japanese get heatstroke and feel giddy and fainted by the heatstroke in summer.

shita

 • tokidoki shokuji chu ni shita ya kuchibiru wo kamimasu, soshite kanda kizu ga konaien ni nari watashi wo kurushime masu. konaien wo hayaku naosu tokko yaku wo shirimasenka?
 • 時々食事中に舌や唇を噛みます、そして噛んだ傷が口内炎になり、私を苦しめます。口内炎を早く治す特効薬を知りませんか?
 • I sometimes bite my tongue and lip at meals, and the bite wounds on them become stomatitis and they hurt me. Do you know any effective medicine to cure my canker sores fast?
 • watasi no hidari shita no kenshi (itokiriba) wa binkan sugite, watasi wa amakute tsumetai aisukurimu no yona tabemono ga taberare masen, tabun tikaku kabin sho no yo desu.
 • 私の左下の犬歯(糸切り歯)は敏感すぎて、甘くて冷たいアイスクリームのような食べ物が食べられません、たぶん知覚過敏症なのでしょう。
 • My left lower canine tooth is so sensitive that I cannot eat sweet and cold foods like ice cream, maybe I have hyperesthesia on the tooth.
 • atsui mono wo taberu toki wa kiwotukenasai, shita wo yakedo suru kara ne.
 • 熱い物を食べる時は気をつけなさい、舌を火傷するからね。
 • Be careful to eat hot meals, or you will scald your tongue.
 • senshu chiryo site itadaita hidari shita no kenshi ga totsuzen itami hajime mashita, itiban hayai yoyaku wa itsu nara tore masuka? ichiban hayai aiteiru jikan wo osiete kudasai.
 • 先週治療して頂いた左下の犬歯が突然痛み始めました。一番早い予約は、いつならとれますか? 一番早い空いている時間を教えて下さい。
 • The lower left canine tooth you had cured last week suddenly began to hurt. When can I take an appointment that you have the earliest one? Please tell me that the earliest opening you have.

shiti / CT

 • korekara ketsueki kensa no tameni saiketsu wo shi, shindenzu wo tori, atama no CT wo torimasu. Mazu hoshasen shitsu ni sutorecha no mama oture shimasu.
 • これから血液検査、心電図と頭のCTを撮ります。CTを撮るために、ストレッチャーのまま放射線室までお連れ致します。
 • We will take your blood to blood test, take your ECG to electrocardiography and take some CT of your head to diagnose with images by them. Now we will take you to the X-ray room on this strectcher.

shoboshobo suru

 • meisha san ni iku made, me ga shoboshobo shi, mono ga yugandari, kasunde mie mashita.meisha san wa tsukareme desu, hataraki sugi wa yamemasho, tsukare ga meni deteimasu to ii, yasumi wo totta hoga ii to iu node, isshukan yasumi wo kureru yo ni joshi ni ii mashita.
 • 目医者さんに行くまで、目がショボショボし、物が歪んだりかすんで見えたました。眼医者さんは疲れ目です、働き過ぎはやめましょう、疲れが目にでていますと言いした。休みを取った方がいいというので、一週間休暇をくれるように上司に言いました。   
 • My eyes were bleary, and things had looked distorted and dimmed to my eyes until I went to the oculist. The eye doctor said it's eyestrain, I had to stop overworking, fatigue shows up in your eyes. He added that I had better take a vacation. So I talked to my boss to take a week off.

shoho suru

 • itamidome wo shoho shite kudasai. hidoi ji nandesu.
 • 痛み止めを処方して下さい。ひどい痔なんです。   
 • Please prescribe to me for pain killers. I suffer from severe piles.
 • kochira wa shoho sen desu. kochirawo motte yakkyoku ni yuki yakuzaishi san ni watashite kudasai.soshite sensei ga shoho shita okusuri wo kau kotoga dekimasu.
 • こちらは処方箋です。こちらを持って薬局に行き、薬剤師さんに渡して下さい。そして先生が処方したお薬を買うことができます。
 • This is your prescription. You will bring this prescription to a pharmacy near your house and hand it in to a pharmacist then you will be able to buy medicines that the doctor prescribed.

shojo

 • shojo wo setumei shite kudasai.
 • 症状を説明して下さい。
 • Can you describe your symptom?
 • anata no shojo ni tsuite setsumei dekimasuka? tatoeba, kesa no tan no iro wo oboete imasuka?
 • アナタの症状について説明できますか?例えば、今朝の痰の色を覚えていますか?   
 • Could you explain your condition? For exapmle, do you remember what the color of your phlegm was this morning?

shoka

 • koko ichi ni shukan shoku yoku ga naidesu. hitokuchi tabeta dakede hakike ga shimasu. shoka ni mondai ga aruno deshoka?
 • ここ1、2週間、食欲がないです。一口食べただけで吐き気がします?消化に問題があるのでしょうか?   
 • For a week or so, I have had no appetite for food. I get nauseous only having a bite of food. Do I have any problems with my digestion?

shokaijo

 • shoshin matawa yoyaku no nai yakan no jushin no baai, kakaritsuke no oisha sama kara shokaijo wo kaite moratte u koto wo osusume shimasu. shokaijo ga nai baai, sentei ryoyohi toshite 5,400 yen wo betto chodai itashimasu.
 • 初診、又は予約の無い夜間の受信の場合、かかりつけのお医者様に紹介状を書いていただくことをお勧めします。紹介状がない場合、選定療養費として5,400円を別途頂戴致します。
 • If it is your first visit or your visit at night without any appointment, we recommend that you have your family doctor write a referral to us. If you do not have it, you have to pay 5400 yen as an extra charge of the selected medical care expense.